Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 11 2019

0854 2440 500
Reposted fromprzegrany przegrany viasweetchocolate sweetchocolate
4297 f487

August 29 2019

1513 0bec
Reposted fromIriss Iriss viasweetchocolate sweetchocolate
1796 f941
Reposted fromunco unco viasweetchocolate sweetchocolate
3569 d883
Jurassic Coast, Dorchester, United Kingdom
3357 5ecc
Reposted fromget-fit get-fit viatylkomoimioczami tylkomoimioczami
7856 9254
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnivea nivea viatylkomoimioczami tylkomoimioczami
"(...) jestem zmęczony, nie wiem nic i chciałbym tylko złożyć mą twarz na Twoich kolanach, czuć Twoją rękę na mojej głowie i trwać tak przez całą wieczność".
— Franz Kafka "Listy do Mileny"
Reposted fromhelven helven viatylkomoimioczami tylkomoimioczami
Czasem sama  nie wiem o co mi chodzi i czego tak właściwie chcę. W pewnych momentach zaglądam do czeluści samej siebie, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie - bez skutku. Może to jeszcze nie czas i nie miejsce dla mnie. Liczę na to, że kiedyś to odkryje. Znajdę spokój, którego tak szukam. Znajdę miłość, której tak mi brakuje 
Reposted frommononok mononok viatylkomoimioczami tylkomoimioczami
5284 a0c6
Reposted frompesy pesy viasweetchocolate sweetchocolate
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viasweetchocolate sweetchocolate
6965 b671 500
6415 45b9
Reposted fromskrzacik skrzacik viasweetchocolate sweetchocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl