Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 29 2019

6746 963c
Reposted frommiischa miischa viasweetchocolate sweetchocolate

April 29 2019

Jedyną prawdziwą porażką jest nie spróbować.
— alone-again.soup.io
Reposted fromalone-again alone-again

April 25 2019

7668 f5dd
Reposted frombluuu bluuu viatylkomoimioczami tylkomoimioczami
6463 5b56
6038 2ae2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasweetchocolate sweetchocolate
Kiedy zdążyłam tak skomplikować sobie życie?
— Sarah Pinborough
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapsycha psycha
Ile razy można przeżyć koniec jednej miłości?
— H.Samson
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapsycha psycha
8613 0665 500
Reposted fromerial erial viasweetchocolate sweetchocolate
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska

przypadkowa znajomość czasem potrafi dać nam najwięcej szczęścia.

— true
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl