Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2019

7694 aef7 500
7553 aa35 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasweetchocolate sweetchocolate
8642 713a 500
Reposted fromsoftboi softboi viapsycha psycha
8529 29f2 500
nikt tak pięknie nie pisał o miłości
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami viapsycha psycha
 A Ty? O kim będziesz myśleć jak będziesz umierać? 
— Lisie obawy
Reposted fromlovvie lovvie viatylkomoimioczami tylkomoimioczami
  Nikomu by do głowy nie przyszło, że tak się stanie.
Reposted fromIriss Iriss viapsycha psycha
9718 e711
Reposted fromsunlight sunlight viapsycha psycha
2658 2c9d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasweetchocolate sweetchocolate
9280 d5ea
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasweetchocolate sweetchocolate
Spring-in-NYC
Reposted fromthenewyork thenewyork viaalone-again alone-again
4088 913e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaalone-again alone-again
8415 7610 500
Reposted fromniiina niiina viaalone-again alone-again
7823 dd2b 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaalone-again alone-again
2266 6669 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaalone-again alone-again
8968 3a04 500
Reposted fromalone-again alone-again
Dla mnie wyznacznikiem pewnego pułapu, jakości czy klasy sztuki jest moment, w którym czytając, oglądając czy słuchając czegoś, mam dojmujące i jaskrawe uczucie, że ktoś sformułował coś, co przeżyłem albo o czym pomyślałem. Sformułował dokładnie tak samo, tylko przy pomocy lepszego zdania, piękniejszego układu plastycznego albo lepszej kompozycji dźwięków, niż ja sobie kiedykolwiek mogłem wyobrazić. Bywa, że na chwileczkę dał mi poczucie piękna czy szczęścia. Jeżeli to znajduję w literaturze, to jest to dla mnie wielka literatura, jeżeli w kinie, to jest to dla mnie wielkie kino. Kiedy czytasz wielką literaturę, to na którejś stronie znajdujesz zdanie, które – wydaje Ci się – kiedyś sama powiedziałaś albo usłyszałaś. To jest opis albo obraz, który Ciebie głęboko dotyczy, głęboko dotyka i jest Twoim obrazem. Na tym polega wielka literatura. Co chwila odnajdujesz siebie albo kogoś zupełnie innego wprawdzie, ale myślącego tak jak Ty, widzącego to, co Ty kiedyś zobaczyłaś. Na tym polega wielka literatura, na tym samym wielkie kino. 
Na chwileczkę znajdujesz tam siebie.
— Krzysztof Kieślowski
Reposted frommerkaba merkaba viazupson zupson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl