Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2017

3498 60ea
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viasweetchocolate sweetchocolate
4049 08a6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazupson zupson
1637 84f3
Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viazupson zupson
1778 7c03
4375 b587
Reposted fromfitvet fitvet viazupson zupson
Każdy mężczyzna, każda kobieta ma słabość do jednej osoby na całym świecie. Gdyby ona zadzwoniła i powiedziała: “Przyjedź do mnie, chcę być z tobą” zerwałbym się z końca świata, aby to zrobić. Aby z nią być.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Nie ma nic bardziej przygnębiającego, niż bezradność w sprawach, na których nam najbardziej zależy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

July 27 2017

6906 9d50
4732 8840 500
Reposted frompureevil pureevil viasweetchocolate sweetchocolate
0210 a78a
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viazupson zupson

July 19 2017

5191 690e 500

dennybitte:

carefree beach

by Denny Bitte

Reposted fromsehrschwul sehrschwul viazupson zupson
Zastanawiam się, ilu osobom nie udaje się być z tymi, których pragną i kończą z innymi tylko z rozsądku.
— Fannie Flagg - Smażone zielone pomidory
Reposted fromdelain delain viazupson zupson
4797 3585
Reposted fromsunlight sunlight viazupson zupson
6922 2816
Reposted fromretro-girl retro-girl viazupson zupson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl