Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2017

4636 51bb
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajoannna joannna

July 03 2017

1709 2425
5116 6fad
Reposted fromrol rol viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Reposted fromgruetze gruetze viazupson zupson
2980 b5d5
Reposted fromlaters laters viazupson zupson
3829 d56c

serious:

babe

Reposted fromAmericanlover Americanlover viazupson zupson
Widzę Cię w przyszłości ze mną, jako mojego męża. Widzę jak mamy problemy, jak się kochamy, jak mamy ciche dni, jak się uśmiechamy na widok naszego dziecka. Widzę, jak się kłócimy, jak podchodzisz do mnie i całujesz w szyję gdy robię Ci kolację, jak tulimy się do siebie gdy spotyka nas tragedia. Widzę Cię przychodzącego z pracy, szczęśliwego na mój widok i wychodzącego z domu, trzaskającego drzwiami po sprzeczce. Chcę tego wszystkiego, raju i piekła na ziemi, łez i śmiechu z Twojego powodu. Tego wszystkiego i każdej lepszej i gorszej rzeczy.
Reposted fromnicotine nicotine viazupson zupson
9966 cc9d
Reposted fromaletodelio aletodelio viazupson zupson
3956 0cbd 500
Reposted fromtimetolove timetolove viazupson zupson

June 30 2017

3772 2f81 500
Reposted fromink ink viajoannna joannna
7608 1d25
Reposted frombeyond-invisible beyond-invisible viajoannna joannna
3775 49be 500
9584 b116
Reposted frommartynkowa martynkowa viajoannna joannna

June 20 2017

2188 5242 500
4841 eba7 500
Reposted fromkaiee kaiee viazupson zupson
5403 c36a
Reposted fromretro-girl retro-girl viazupson zupson
1269 c9a2 500
4213 a24f 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl