Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

4156 0ace
Reposted fromtulele tulele viazupson zupson
0688 064d
3971 8aa8
Pierwszy raz pokochałem kogoś naprawdę - i tak bardzo nie w porę, bardzo niepotrzebnie.
— Wspomnienia Ryszarda Gerta, Kominy. Oświęcim 1940-1945
Reposted frompatronus patronus viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
9498 621a
Reposted frommakswilczur makswilczur viazupson zupson
1896 6163
Reposted fromnieEstetyczna nieEstetyczna viawarkocz warkocz
2731 cc6e
Reposted fromhysterie hysterie viawarkocz warkocz
5176 a77b 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viawarkocz warkocz
Reposted fromFlau Flau viawarkocz warkocz
5523 361b 500
J.Żulczyk "ślepnąc od świateł" !!
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viawarkocz warkocz
6314 c449 500
Reposted fromtfu tfu viawarkocz warkocz
6322 f6a3
Reposted frombanshe banshe viawarkocz warkocz
6912 9bad 500
Reposted fromnyaako nyaako viawarkocz warkocz
Reposted frompseikow pseikow viawarkocz warkocz
Po co nam pięćdziesiąt lat szczęścia, skoro możemy mieć romans w tramwaju i wysiąść na innych przystankach?

Największe miłości to te, których nigdy nie było.
— Ochocki, Vithren, "Wszystko co dobre już było, naucz się zdychać bez picia wódki i kopcenia fajek.", "Dworce bez ciebie"
Reposted fromvith vith viawarkocz warkocz
Odetchnij.A co jeśli Bóg chce Ci powiedzieć,że ma dla Ciebie lepszy plan?
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viawarkocz warkocz
6417 e77d 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viawarkocz warkocz
3116 f484
Reposted fromspring-flow spring-flow viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl