Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 08 2018

4188 babc
Reposted fromnazarena nazarena viawarkocz warkocz
Reposted frombluuu bluuu viawarkocz warkocz
Reposted fromgarstki garstki viawarkocz warkocz
Reposted fromgarstki garstki viawarkocz warkocz
Reposted fromeglerion eglerion viaEmilieBronte EmilieBronte
Reposted fromeglerion eglerion viaEmilieBronte EmilieBronte
2926 ccb9

Everything will be fine, ok? I promise.

Reposted fromtheolicious theolicious viaEmilieBronte EmilieBronte
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
6909 477c
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte

Jesteś o wiele lepszym wierszem

Niż każdy, który ja

Rzetelnie sklecę,

Chcąc Cię uchwycić w tekście.

— "Mała" ~Rogucki
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viapassionative passionative
9776 3261
9627 289d
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viazupson zupson
7293 3500 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
7257 bf29
Reposted fromskrzacik skrzacik viajoannna joannna
Reposted frombluuu bluuu viajoannna joannna
8096 d344
Reposted fromverronique verronique viajoannna joannna
7468 ca6a 500
Reposted fromnyaako nyaako viajoannna joannna
4367 dd41 500
“Photographer Stefan Draschan patiently waits to register people who combine with paintings in the museum”
Reposted fromsommteck sommteck viajoannna joannna
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazupson zupson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl